Vedtægter

Vedtægter for

Haderslev Søsportscenter

 

Vedtaget på

Møde 29.januar 2008

    

§ 1

Den selvejende institutions navn er "HADERSLEV SØSPORTSCENTER".

§ 2

HADERSLEV SØSPORTSCENTER er en almennyttig selvejende institution, med det formål at fremme sport og andre kulturelle aktiviteter i Haderslev i almindelighed, og søsporten på Haderslev Dam i særdeleshed.

§ 3

1. Institutionens midler består af hvad institutionen måtte medbringe eller erhverve fra det offentlige eller private, og af hvad udlejninger m.m. måtte indbringe.

2. Samtlige oppebårne midler skal alene anvendes til opnåelse af formålet, herunder til erhvervelse af de nødvendige arealer, bygninger og redskaber. Når bortses fra et passende beløb til imødegåelse af uforudsete udgifter og realisering af planlagte udvidelser og forbedringer, må institutionen ingensinde opspare likvid kapital, og der må heller ikke budgetteres med eller søges opnået større overskud, end det nødvendiggøres af ovenstående.

§ 4

Dispositionerne til formålets fremme bestemmer den selvejende institution selv og endeligt.

§ 5

Til administration og til den daglige drift kan institutionen antage fremmed medhjælp i det omfang dette måtte være nødvendigt.

§ 6

1. Den selvejende institution ledes af en bestyrelse på 9 personer.

Haderslev Roklub, Deutscher Ruderverein Hadersleben og Haderslev Sejl-Club udpeger hver 2 personer.

Tre personer vælges af og blandt øvrige repræsentanter for optagne foreninger.

2. En forening, hvis formål falder sammen med Søsportscenterets, kan optages i centeret efter enstemmig beslutning i bestyrelsen. Disse foreninger danner sammen med Haderslev Roklub, Deutscher Ruderverein Hadersleben og Haderslev Sejl-Club centrets repræsentantskab.

3. Bestyrelsen sidder et år ad gangen, fra repræsentantskabsmøde til repræsentantskabsmøde. Genudpegning eller genvalg kan ske.

4. På det første bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet vælger bestyrelsen selv blandt medlemmerne formanden, kassereren og sekretæren.

§ 7

1. Bestyrelsen holder møde mindst en gang hvert kvartal. Bestyrelsen indkaldes med mindst 14 dages varsel, bilagt en dagsorden. Tre eller flere medlemmer kan kræve bestyrelsen indkaldt til møde på samme vilkår.

2. Bestyrelsesmøder er lukkede møder, hvortil bestyrelsen dog kan invitere gæster .

3. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde med mindst 14 dages varsel, bilagt en dagsorden.

§ 8

1. Fra bestyrelsesmødet i oktober kvartal skal der tilgå Haderslev Roklub, Deutscher Ruderverein Hadersleben og Haderslev Sejl-Club opfordring til at udpege deres bestyrelsesmedlemmer og i fællesskab en revisor for den kommende valgperiode. Svar herpå skal være Søsportscenteret i hænde senest 14 dage før det ordinære repræsentantskabsmøde, der afholdes inden udgangen af januar kvartal. Er svaret ikke fremkommet rettidigt, fortsætter det eller de siddende bestyrelsesmedlemmer og revisoren.

2. Til ordinære eller ekstraordinære repræsentantskabsmøder indkaldes de foreninger m.m., der udpeger eller vælger institutionens bestyrelse. Hver forening kan udover formanden lade sig repræsentere af tre personer.

3. Dagsordenen ved det ordinære repræsentantskabsmøde skal under alle omstændigheder mindst indeholde følgende punkter:

1 ) Valg af dirigent.

2) Formanden aflægger beretning til orientering.

3) Kassereren aflægger beretning til orientering.

4) Kassereren fremlægger budget til orientering.

5) Bestyrelsens sammensætning

- Orientering om udpegning

- Valg af tre medlemmer

- Valg af tre suppleanter

Valgene foretages af og blandt de i centret optagne foreninger.

6) Udpegning og valg af revisorer.

    HR, DRH og HSC udpeger i fællesskab en revisor.

     Valg af en revisor blandt øvrige medlemmer af repræsentantskabet.

7) Indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest 8 dage før repræsentantskabsmødet .

8) Eventuelt

§ 9

1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen er mødt. Hvert bestyrelsesmedlem har 1 stemme. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

2. Til ændring af vedtægterne, til optagelse af lån, til vedtagelse af køb, salg og pantsætning af fast ejendom, og til vedtagelse af institutionens opløsning kræves dog kvalificeret flertal(2/3) blandt alle fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Beslutning kan kun træffes efter 2 på hinanden med 14 dages mellemrum afholdte repræsentantskabsmøder.

§ 10

Den selvejende institution tegnes af formanden, henholdsvis af kassereren.

§ 11

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Bestyrelsen fører en protokol, og kopi af den sidst optagne protokol (skriftligt eller elektronisk) tilstilles bestyrelsesmedlemmerne senest 14 dage efter hvert bestyrelsesmøde.

§ 12

Institutionens regnskabsår er kalenderåret. På det ordinære repræsentantskabsmøde i januar kvartal skal kassereren forelægge et revideret regnskab.

§ 13

Ved institutionens opløsning tilfalder en eventuel nettokapital en eller flere foreninger, der opfylder Søsportscentrets formålsparagraf.

 

Haderslev 29.januar 2008

 

For Haderslev Sejl-Club;  Jørgen Schulz, Lene Netterstrøm,  Hans Refshauge
For Haderslev Roklub; H.J. Suadicani, Mikael Bruun                               
For Deutsche Ruderverein Hadersleben; Kenneth Drexel, Jesper Meyer